Framtidens skogsteknologi

För att utföra olika skötselåtgärder och få tillgång till råvaran i skogen krävs olika tekniska lösningar.

Directions
Skogens vatten

Vatten är en värdefull resurs och trots den påverkan vi människor har haft på våra vattendrag historiskt sett, genom exempelvis byggnationer av vattenkraftverk och flottningsleder, har vi fortfarande möjlighet att bevara och återskapa värdefulla vattenmiljöer.

Directions
Skogen i skolan

Barn tillbringar en stor del av sin vakna tid i skolan och skolans sätt att undervisa har stor betydelse för barnens inlärning och hälsa.

Directions
Ungskogsröjning

Att röja i plant- och ungskogar ger markägaren större möjligheter att påverka skogen för framtiden samtidigt som man förbättrar ekonomin vid skogsproduktion.

Directions
Kulturlämningar

I den Svenska skogen finns många historiska spår efter forna människors aktiviteter.

Directions
Naturvård

Skogbruket avsätter områden där naturvård är prioriterad och man gör avkall på skogsproduktionen, precis i linje med skogsvårdslagen där produktionsmål och miljömål är likställda.

Directions
Askgödsling

Asktillförsel på torvmark är i det flesta fall tillväxthöjande på grund av att torvmarker ofta saknar viktiga mineralnäringsämnen så som fosfor och kalium, ämnen som är vanligt förekommande i aska.

Directions
Dikning

Dikning i skog har gjorts under en längre tid både manuellt med spade och maskinellt, med syfte att höja den skogliga tillväxten.

Directions
Vägförstärkning med aska

Det har visat sig att vissa askor kan fungera bra till förstärkning av vägar vilket kan öka tillgängligheten till skogen för många människor samtidigt som man tar tillvara på en restprodukt som askan faktiskt är.

Directions
Tätortsnära skötsel

Idag bor ungefär 85 procent av Sveriges befolkning i tätorter, vilket innebär att den tätortsnära skogen har stor betydelse för människors vardagliga rekreation.

Directions
Skogsbränsle

Till skillnad från olja och kol som är en ändlig resurs är skogen en förnyelsebar källa till både produkter och energi.

Directions
Samlingsplats

Samlingsplats med bänkar och bussficka

Directions